BÌNH ĐẲNG GIỚI

Tập đoàn Hùng Duy luôn thực hiện tốt vấn đề bình đẳng giới – chính sách lao động của nhân viên được áp dụng đồng bộ. Cụ thể:

  • Việc tuyển dụng, phân bổ công việc và chế độ lương – thưởng: hoàn toàn dựa trên khả năng, kinh nghiệm, công việc đảm trách, đóng góp của nhân viên thông qua các kết quả đánh giá thực tế, khách quan.
  • Đào tạo, huấn luyện và cơ hội thăng tiến: luôn quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân nâng cao nghiệp vụ, phát triển bản thân.